FANDOM


อภิธานศัพท์พุทธศาสนา หมายถึง การรวบรวมคำอธิบายหรือการขยายคำศัพท์ทางพุทธศาสนาให้ละเอียดลึกซึ้งขึ้นไว้เป็นเอกสาร หนังสือ หรือฐานข้อมูลอีเล็กทรอนิก ซึ่งอาจมีการยกตัวอย่างหรือมีการเปรียบเทียบคำศัพท์เฉพาะคำนั้นๆให้ชัดเจนไม่ไขว้เขว ต่างกับคำว่า ศัพท์ ที่เป็นการให้เฉพาะคำแปลสั้นๆดังพจนานุกรมทั่วไป

เนื้อหาในหมวดหมู่ "อภิธานศัพท์พุทธศาสนา"

มี 16 หน้า ในหมวดหมู่นี้ เต็ม 16